Stowarzyszenie Społeczne „Centrum wspierania informacyjnego inicjatyw społecznych „Trzeci Sektor” (Grodno, Białoruś)

Zapraszamy do współpracy!

Stowarzyszenie Społeczne «Centrum «Trzeci Sektor» założono w lutym 1997 r. przez grupę dziennikarzy oraz działaczy społecznych i zarejestrowano we wrześniu tego samego roku. We wrześniu 1999 r. dokonano ponownej rejestracji organizacji.

Naszą misją jest rozwój aktywności obywatelskiej wśród różnych warstw społecznych, poprzez wsparcie informacyjne i edukacyjne  inicjatyw społecznych.

Jako podstawowe cele działalności obraliśmy sobie:

  • informacyjne wsparcie inicjatyw społecznych,

  • edukację obywatelską w dziedzinie dziennikarstwa,

  • rozwój wspólnoty lokalnej,

  • rozwój współpracy transgranicznej,

  • zachowanie dziedzictwa kulturowego,

  • aktywizację intelektualną i społeczną seniorów (Uniwersytet Złotego Wieku),

  • wsparcie i rozwój inicjatyw obywatelskich.

Programy Centrum „Trzeci Sektor”:

 

Program „Informacyjne wsparcie inicjatyw społecznych”

Ten długoterminowy program rozpoczął się w 1997 roku. Przewiduje on zbieranie oraz rozpowszechnianie informacji o działalności organizacji pozarządowych, mediów niezależnych, związków zawodowych obwodu grodzieńskiego, a także specjalizuje się w pozyskiwaniu  danych, pomocnych w działalności tych organizacji (informacje o grantach, stażach, programach edukacyjnych itp.).

Powyższe informacje rozpowszechniane są w postaci:

 • czasopisma o treści informacyjno-analitycznej „Treci Sektar”,

 • internetowej „Kroniki życia społecznego Grodzieńszczyzny”,

 • Publicznego Punktu Informacyjnego,

 • strony internetowej organizacji (www.3sektar.by).

Informacyjne czasopismo społeczno-analityczne „Treci Sektar”

Czasopismo „Treci Sektar” po raz pierwszy zostało wydane zimą 1997 roku w postaci biuletynu informacyjnego, a od jesieni 1999 r. jest wydawane w postaci czasopisma informacyjno-analitycznego. Nakład – 299 egz.

W czasopiśmie zamieszczane są informacje oraz materiały analityczne, dotyczące działalności organizacji społecznych w kraju, prezentowane są nowe organizacje, ludzie, którzy pracują w trzecim sektorze, a także informacje przydatne w działalności organizacji. Czasopismo ukazuje się w nakładzie 250-299 egzemplarzy i rozpowszechniane jest bezpłatnie na Białorusi, w Polsce, na Litwie, Ukrainie oraz w Rosji.

Elektroniczny biuletyn informacyjny „Kroniki życia społecznego Grodzieńszczyzny„ (1999-2011)

Kronika życia społecznego Grodzieńszczyzny” wydawana jest od kwietnia 1999 roku, a jej celem jest szybkie rozpowszechnianie informacji związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych. Kronika rozsyłana jest drogą internetową na ponad 350 adresów organizacji i mediów Białorusi, Litwy, Polski, Rosji oraz Ukrainy. Wydawana jest cotygodniowo.

Publiczny Punkt Informacyjny (2004-2011)

Publiczny Punkt Informacyjny został utworzony w biurze organizacji w 2004 roku. W punkcie znajduje się minibiblioteka, stanowisko z wydaniami NGO, a także tablica ogłoszeń. Odwiedzający biuro mogą tutaj otrzymać informacje o działalności organizacji pozarządowych na Białorusi i za jej granicami, a także zapoznać się z materiałami, które są wydawane przez te organizacje i inne NGO’s (ulotki, broszury, czasopisma).

Program „Edukacja Społeczna w dziedzinie dziennikarstwa”

Program istnieje od 1997 roku.

Przewiduje on szkolenia dla korespondentów niezależnych mediów, sekretarzy prasowych NGO, a także podniesienie aktywności społecznej młodzieży.

W ramach programu co roku odbywają się zajęcia w „Szkole młodego dziennikarza” (1997-2013). Kursanci (młodzież w wieku od 16 do 25 lat) odbywają 7-miesięczny kurs „Podstawy dziennikarstwa” wraz ze stażem w internetowej gazecie i radiu „Tvoj Styl (www.t-styl.info, www.tstyl.fm). W kwietniu 2008 roku strona „Tvoj Styl” została laureatem Narodowego Konkursu Internetowych Projektów i otrzymała nagrodę specjalną za rozwój białoruskiego internetu.

Od 1997 roku w zajęciach organizowanych przez „Szkołę” wzięło udział ponad 300 osób – wiele z nich pracuje obecnie w mediach oraz w organizacjach pozarządowych na Białorusi.

Również w ramach tego programu realizowane były dwa projekty – „Adres biedy” (poszukiwanie informacji, dotyczących ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz rozpowszechnianie wiedzy na ten temat) i „Młodzieżowa agencja informacyjna” (przekazywanie wiedzy o problemach młodzieży).

W 2007 roku w ramach Programu powstała młodzieżowa internetowa gazeta i radio „Tvoj Styl.

W maju 2007, 2010 oraz w maju 2012 roku, w ramach Programu, zorganizowane zostały trzy edycje Festiwalu Dziennikarstwa Młodzieżowego  “ Tvoj Styl”, w których w sumie udział wzięło około 350 osób.

Przy okazji I Festiwalu ukazał się katalog „Szkoła młodego dziennikarza: ludzie i fakty. 1997-2007”.

W 2009 roku, razem z polskimi i niemieckimi partnerami, nasza organizacja realizowała projekt „Aktywny obywatel – rozwój inicjatyw społecznych na Białorusi, w Polsce i Niemczech.

W ramach projektu odbyły się kursy, dotyczące dziennikarstwa społecznego, a także wizyta w Polsce, podczas której uczestnicy zapoznali się z pracą polskich mediów.

Od 2009 roku w zajęciach Szkoły udział biorą także nasi wolontariusze, których gościmy w ramach programu EVS- Wolontariatu Europejskiego.

Program „Rozwój wspólnoty lokalnej”

Program rozpoczął się w 2002 roku.

Jego celem jest zachęcenia obywateli do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów społecznych.

W 2003 r., wspólnie z „Centrum „OPUS” (Łódź, Polska), został zrealizowany projekt „Rozwój wspólnot lokalnych”. W ramach tego projektu, w miastach Grodzieńszczyzny takich jak Zelwa, Lida i Mosty, z pomocą lokalnych organizacji partnerskich zostały utworzone grupy inicjatywne, składające się z aktywistów wspólnot lokalnych.

Aktywiści ci zajmowali się identyfikacją i rozwiązywaniem problemów lokalnych, przy udziale miejscowej ludności. Aktywiści grup inicjatywnych uczestniczyli w wizycie studyjnej w Polsce, podczas której mieli możliwość przyjrzenia się pracy Polaków w angażowaniu obywateli w rozwiązywanie problemów lokalnych, a także zapoznania się z różnymi metodami pracy społecznej we wspólnotach lokalnych.

W 2003-2004 r. został zrealizowany projekt „Uczestnictwo przez dialog” (partnerami w projekcie byli „VIT” – Grodno i „Wymiana Niemiecko- Rosyjska” – Berlin).

W ramach tego projektu kontynuowana była praca nad rozwojem wspólnot lokalnych w Grodnie, Lidzie i Mostach.

W pierwszych dwóch miastach utworzono Kluby Społeczne i Publiczne Punkty Informacyjne.

Aktywiści wspólnot lokalnych z Grodna, Lidy i Mostów uczestniczyli w wizycie studyjnej w Berlinie, podczas której zapoznawali się z niemieckimi doświadczeniami, dotyczącymi rozwoju wspólnot lokalnych, a także z różnymi metodami angażowania obywateli w rozwiązywanie problemów lokalnych.

W ramach projektu „Wspólnota lokalna siłą społeczeństwa obywatelskiego” (zrealizowanego w 2004 r. wspólnie z Centrum „OPUS”, Polska) została przeprowadzona konferencja „Innowacyjne metody pracy we wspólnotach lokalnych” (Grodno, XI 2004 r.), przy okazji której zorganizowano wizytę studyjną w Polsce dla przedstawicieli białoruskich NGO.

Wówczas została także wydana książka „Wspólnota lokalna siłą społeczeństwa obywatelskiego”.

W 2005 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Open Community School”.

Był on ukierunkowany na podniesienie kwalifikacji ludzi pracujących w sferze pomocy społecznej na poziomie wspólnot lokalnych, poprzez zapoznanie ich z innowacyjnymi metodami pracy w tej dziedzinie.

W ramach projektu zostało przeprowadzone szkolenie „Od pomocy do samopomocy” z udziałem przedstawicieli pozarządowych i państwowych organizacji, które pracują w sferze socjalnej, odbyła się także wizyta studyjna grupy białoruskich pracowników społecznych i aktywistów NGO na Litwie (wrzesień, 2005 r.) i w Polsce (październik, 2005 r.).

Wyniki projektu zaprezentowane zostały w specjalnym wydaniu czasopisma „Treci Sektar” („Trzeci Sektor”) (grudzień, 2005, – styczeń, 2006 r.).

W 2006 r., wspólnie ze Stowarzyszeniem „PLUS” (Bełchatów, Polska), został zrealizowany projekt „Open Community School-2”.

W ramach tego projektu zostały przeprowadzone szkolenia w zakresie animacji społecznej, a także wizyta studyjna w Polsce, podczas której uczestnicy projektu zapoznawali się z polskim doświadczeniem angażowania obywateli w rozwiązywanie problemów lokalnych, a także z różnymi metodami pracy społecznej we wspólnotach lokalnych.

W 2007 roku wydano podręcznik „Socjalny animator”.

W latach 2008-2009 w ramach „Open Community School” została stworzona strona internetowa lokalnych wspólnot w Zelwie i w Nowogródku.

Rozwój współpracy transgranicznej

Program “Inforegion <Niemen>”

Rozpoczął się w 2002 roku.

Ma na celu rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy organizacjami społecznymi, biznes-stowarzyszeniami i władzami lokalnymi w granicach Euroregionu „Niemen”, łączącego obwód grodzieński (Białoruś), województwo podlaskie (Polska), powiaty: olicki, mariampolski i wileński (Litwa), a także pięć rejonów obwodu kaliningradzkiego (Rosja).

W ramach tego programu przeprowadzone zostało „Forum organizacji społecznych Euroregionu „Niemen” (Grodno, paźdzernik, 2002 r.).

Jako dodatek do newslettera „Kroniki życia społecznego Grodzieńszczyzny”  została utworzona rubryka nowości Euroregionu: „Niemen-Inform” (2002-2004).

W sierpniu 2003 roku zorganizowany został I Międzynarodowy Obóz Letni młodzieżowych NGO Euroregionu „Niemen” „PoLiBelKa”. Partnerami w projekcie byli: organizacja „Tsunami” z obwodu kaliningradzkiego i Okrągły Stół Organizacji Młodzieżowych z Litwy.

W styczniu 2006 roku, wspólnie z wileńskim Centrum harcerzy (Litwa), elbląskim Centrum Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych (Polska) i Stowarzyszeniem Młodych Inwalidów „Apparel” (Kaliningrad, Rosja) w Druskiennikach (Litwa) został przeprowadzony międzynarodowy kurs edukacyjny „Polibelka-2”: Młodzież w służbie rozwiązywania problemów lokalnych”.

W sierpniu 2010 roku, wspólnie z Stowarzyszeniem “Amikus” (Białystok) w Suprasliu zorganizowano Międzynarodową Szkołę Letnią dla menadżerów kultury i oświaty “PoLiBelKa-3“.

Program wymian młodzieżowych

Celem programu, realizowanego od 2004 roku, jest zwiększenie uczestnictwa młodzieży w rozwoju współpracy transgranicznej i integracji europejskiej.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące projekty:

 • we wrześniu 2004 r. wspólne z „Centrum „OPUS” (Łódź, Polska), „Ahalar” (Czernihów, Ukraina) i „Ekoklub” (Barcelona, Hiszpania) została zrealizowana młodzieżowa wymiana „Body. Mind. Soul. Samodoskonalenie na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych”,

 • w sierpniu 2005 r. w Sławsku (Ukraina) został przeprowadzony międzynarodowy młodzieżowy obóz „IDEA for Yoth – Innovations, Development, Education, Action” dla aktywistów NGO, który pracują w dziedzinie nieformalnej edukacji młodzieżowej (partnerami w projekcie byli „Task” (Łódź, Polska), „Ekoklub” (Portugalia/ Argentyna), Stowarzyszenia „Lwa” (Lwów, Ukraina),

 • w lutym 2006 r. w Kijowie (Ukraina) została zrealizowana międzynarodowa młodzieżowa wymiana „Kultura w życiu codziennym” (wspólnie z „Centrum Wolnego Czasu” ( Stara Libownia, Słowacja), Fundacją „Inicjatywy Społeczne” ( Kijów, Ukraina) i „Zjednoczonym Ośrodkiem Inicjatyw Białoruskich” (Wilno, Litwa),

 • w lipcu 2006 r. w Mołdawii została zrealizowana międzynarodowa wymiana młodzieżowa „Leadership and project management in Youth media Organisations” (wspolne z partnerami z European Youth Press),

 • w kwietniu 2007 organizowaliśmy wizytę studyjną przedstawicieli European Youth Press w Białorusi,

 • w lipcu 2007 roku w Kłajpedzie na Litwie nasza organizacja brała udział w wymianie młodzieżowej „Realizuj swoje marzenia”. W projekcie uczestniczyła młodzież z Litwy, Mołdawii, Francji, Białorusi, Słowacji, Estonii i Gruzji,

 • we wrześniu 2008 roku w mieście Siofok na Węgrzech została zrealizowana młodzieżowa wymiana „Europejskie obywatelstwo”,

 • w ramach programu Fundacji Batorego „Memoria” w Michałowie (Polska) wraz ze Stowarzyszeniem Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „Anawoj” został przeprowadzony obóz historyczny „Śladami kultury”,

 • w 2008 i 2009 roku nasza organizacja wzięła udział w białorusko-niemieckim projekcie „Białoruś-Niemcy – osoby i historie”,

 • w listopadze 2010 roku wzięliśmy udział w polsko-białorusko-mołdawsko-ukraińskim projekcie “Europa zaczyna się ode mnie” (Wrocław), organizowanym przy współpracy z Domem Spotkań im. Angeliusa Silesiusa (Wrocław).

  Od 2009 roku przyjmujemy wolontariuszy w ramach programu EVS.


  Kultura i dziedzictwo
  Celem projektu jest zachowanie i popularyzacja kultury oraz historii Grodzieńszczyzny, a także kultury i historii pogranicza białorusko-polsko-litewskiego.


  W ramach tego programu zrealizowaliśmy następujące działania:


  W latach 2007-2008 wspólnie z partnerami z Polski wydaliśmy książki:

  • Pieśń o żubrze” (poemat z XVI wieku Mikołaja Gusowskiego, który jednocześnie został wydany  po białorusku, polsku, rosyjsku, litewsku, angielsku i łacinie.

  • Legendy i mity: od Niemna do Buga”,

  • Tradycyjna kuchnia Białostoczcyzny i Grzodzieńszczyzny,

  • Podręcznik o przedsiębiorczości i samoorganizacji lokalnych wspólnot w  gminach przygranicznych,

  • Czy jest miejsce dla łosia?”

  Oprócz tego został opracowany roboczy wariant mapy przygranicznych, przyrodniczych i historycznych atrakcji  Białorusi, Polski i Ukrainy (w ramach projektu “Zielone Płuca Europy“).

  Od 2005 r. współpracujemy z Stowarzyszeniem „Uroczysko” z Supraśla (Polska).

  Razem realizowaliśmy projekt „Współpraca kulturalna, ekologiczna i turystyczna obszaru Puszczy Knyszyszyńskiej i Grodzienszczyzny”, a także przygotowywaliśmy wydanie wspomnianej powyżej wielojęzycznej publikacji „Pieśń o Żubrze”.

  W lipcu i sierpniu 2009 roku na Białorusi wraz z ze Stowarzyszeniem Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „Anawoj” został zrealizowany polsko-białoruski obóz „W poszukiwaniu skrzyżowania kultur” .

  We wrześniu 2009 roku organizowaliśmy w Grodnie plener dziecięcy „Narysuj Nowy Świat” (rejon miasta, zagrożony zniszczeniem). Po zakończeniu pleneru została zorganizowana wystawa prac dzieci oraz wydano pocztówki z ich rysunkami.

  W 2010 roku wydaliśmy CD z wideo-wywiadami działaczy kultury, sztuki i oświaty z Grodzieńszczyny i Brześcia pod tytułem “Postaci”.


  Aktywizacja intelektualna i społeczna seniorów (Uniwersytet Złotego Wieku)


  Od kwietnia 2010 roku prowadzimy w Grodnie Uniwersytet Złotego Wieku dla seniorów, założony przy współpracy z naszymi partnerami z UTW przy Uniwersytecie Wrocławskim.. Czytaj o tym programu tez na strone Uniwersytetu Złotego Wieku.
 • 29-30 marca 2013 r. na bazie programu „Uniwersytet Złotego Wieku” odbyła się międzynarodowa konferencja „Intelektualna, fizyczna i społeczna aktywizacja ludzi starszych”.
 • Udział w niej wzięło około 90 specjalistów z 20 miast Białorusi, a także z Ukrainy, Polski, Litwy, Serbii i Rosji. Kolejna taka konferencja odbędzie się w Grodnie w 2014

  Wsparcie i rozwój inicjatyw obywatelskich

  W ramach tego Programu oferujemy:
 • prowadzenie szkoleń i konsultacji dla NGO i grup inicjatywnych na następujące tematy: „Planowanie działalności”, „Składanie wniosków o finansowanie”, „Poszukiwanie źródeł finansowania”, „Kontakty ze społeczeństwem”, „Zarządzanie w NGO”, „Rozwój organizacji”, „Partnerstwo we wspólnotachlokalnych” itd;

 • pomoc w poszukiwaniu potencjalnych partnerów na Białorusi i za granicą w celu realizacji wspólnych projektów;

 • konsultacje dotyczące poszukiwania potencjalnych źródeł finansowania działalności społecznej i opracowania projektów;

 • pomoc w organizacji i prowadzeniu szkoleń i konferencji na terenie Grodna;

 • pomoc w organizacji i prowadzeniu wizyt studyjnych i wymian międzynarodowych;

 • możliwość korzystania z mini-biblioteki.

  Młodzież w działaniu  i Erasmus+

  Od 2009 do 2014 roku nasza organizacja bierze aktywny udział w programie Komisji Europejskiej “Młodzież w działaniu”. Przedstawicieli organizacji uczestniczą w wymianach młodzieży, szkoleniach, stażach. Organizacja przyjmuje wolontariuszy zagranicznych (14 wolontariuszy z Polski i Austrii) oraz wysyła Białoruskich wolontariuszy za granicę w ramach Wolontariatu Europejskiego.

  Od 2014 roku Trzeci Sektor bierze udział w nowym programie Unii Europejskiej “Erasmus+”  (Wolontariat Europejski EVS, wymiany młodzieżowe, szkolenia, inna mobilność edukacyjna).

  Nasze dane:

  vul. Budzionaha, 48-63, 230023 Hrodna, BELARUS

  Tel.: 375+152 – 75-71-72,

  Faks: 375+152 – 75-71-72,

  e-mail: trecisektar@yahoo.com
  e-mail for EVS projects and other Erasmus+ cooperation: 3sektaryia@gmail.com

 • Універсітэт Залатога Веку

  Універсітэт Залатога Веку

  Сайт праекта, скіраванага на сацыяльную і інтэлектуальную актывізацыю сталых людзей. Вучыцца ніколі не позна!

  Школа маладога журналіста

  Школа маладога журналіста

  Праект для тых, хто хоча паспрабаваць свае сілы ў журналістыцы. Працуе ў Гродне з 1997 г.! Далучайся!

  Кроніка

  Кроніка грамадзкага жыцця

  Падпішыцеся на рассылку Кронікі грамадзкага жыцця Гарадзеншчыны.

Чытай

Чытаць навiны на hrodna.life
 • Першы канцэрт ля фантана прайшоў у парку Жылібера
  Ад 22 ліпеня у Гродне стала на адну нагоду больш выбрацца суботнім днем у парк Жылібера. З гэтага дня па выходных каля фантана будуць  праходзіць канцэрты гродзенскіх творчых калектываў. Адкрыў шэраг мерапрыемстваў выходнага дня народны вакальны ансамбль «Гармонія» пад кіраўніцтвам Наталлі Шамлі, што ад 1982 года працуе пры абласным метадычным цэнтры народнай творчасці. Калектыў добра […]
 • Законы “Фарадэя” vs гаджэты. Як фізіка спрыяе развіццю барнай культуры Гродна
  Два сімпатычныя хлопцы атлетычнага целаскладу, апранутыя ў чорнае, гасцінна віталі падыйшоўшых словамі: “Месцаў няма”. Ішла 15-я хвіліна пасля аб’яўленага на вечар 21 ліпеня часу “Х”, калі было прызначана адкрыццё новага бара “Фарадэй” у Гродне. “Гэты месца для тых, хто шукае эмоцый і не можа знайсці іх у іншых месцах. Сюды будуць прыходзіць, каб адключыцца ад […]
 • Прапановы працы ёсць, але зарплаты — не вельмі. У Гродне прайшоў кірмаш вакансій
  Ярмарка вакансій для ахвотных знайсці працу ў галінах гандлю, грамадскага харчавання і паслуг прайшла ў Гродзенскім цэнтры занятасці 21 ліпеня. Такія мерапрыемствы праходзяць тут амаль штотыдзень, каб даць магчымасць патэнцыйным супрацоўнікам непасрэдна сустрэцца з працадаўцамі і адразу прайсці размову па прапанаваных вакансіях. “Калі прадпрыемствы маюць патрэбу не ў адзінкавых спецыялістах, а ў вялікай колькасці кадраў, […]
 • «Чаму Пагоня?» — «А чаму — не?» На мытні затрымалі студэнта летняй школы «Руху «За Свабоду»»
  Гадзіны часу і спазнення на цягнік каштавала Паўлу Антусевічу паштоўка з Пагоняй, знойдзеная мытнікамі ў асабістых рэчах пры пераходзе мяжы. Студэнт вяртаўся з летняй школы «Руху «За Свабоду». Паведамленне пра інцыдэнт з’явілася на старонцы прэс-сакратара руху Вольгі Быкоўскай каля 15 гадзін 21 ліпеня. У 16.30 у тэлефоннай размове Вольга паведаміла, што, пратрымаўшы гадзіну і зрабіўшы […]
© 2012 Грамадcкае аб'яднанне "Цэнтр інфармацыйнай падтрымкі грамадcкіх ініцыятыў "Трэці сектар"
Каталог TUT.BY DATE.BY | поиск, новости, работа, погода, фото | Беларусь, Минск Rating All.BY