Stowarzyszenie Społeczne „Centrum wspierania informacyjnego inicjatyw społecznych „Trzeci Sektor” (Grodno, Białoruś)

Zapraszamy do współpracy!

Stowarzyszenie Społeczne «Centrum «Trzeci Sektor» założono w lutym 1997 r. przez grupę dziennikarzy oraz działaczy społecznych i zarejestrowano we wrześniu tego samego roku. We wrześniu 1999 r. dokonano ponownej rejestracji organizacji.

Naszą misją jest rozwój aktywności obywatelskiej wśród różnych warstw społecznych, poprzez wsparcie informacyjne i edukacyjne  inicjatyw społecznych.

Jako podstawowe cele działalności obraliśmy sobie:

  • informacyjne wsparcie inicjatyw społecznych,

  • edukację obywatelską w dziedzinie dziennikarstwa,

  • rozwój wspólnoty lokalnej,

  • rozwój współpracy transgranicznej,

  • zachowanie dziedzictwa kulturowego,

  • aktywizację intelektualną i społeczną seniorów (Uniwersytet Złotego Wieku),

  • wsparcie i rozwój inicjatyw obywatelskich.

Programy Centrum „Trzeci Sektor”:

 

Program „Informacyjne wsparcie inicjatyw społecznych”

Ten długoterminowy program rozpoczął się w 1997 roku. Przewiduje on zbieranie oraz rozpowszechnianie informacji o działalności organizacji pozarządowych, mediów niezależnych, związków zawodowych obwodu grodzieńskiego, a także specjalizuje się w pozyskiwaniu  danych, pomocnych w działalności tych organizacji (informacje o grantach, stażach, programach edukacyjnych itp.).

Powyższe informacje rozpowszechniane są w postaci:

 • czasopisma o treści informacyjno-analitycznej „Treci Sektar”,

 • internetowej „Kroniki życia społecznego Grodzieńszczyzny”,

 • Publicznego Punktu Informacyjnego,

 • strony internetowej organizacji (www.3sektar.by).

Informacyjne czasopismo społeczno-analityczne „Treci Sektar”

Czasopismo „Treci Sektar” po raz pierwszy zostało wydane zimą 1997 roku w postaci biuletynu informacyjnego, a od jesieni 1999 r. jest wydawane w postaci czasopisma informacyjno-analitycznego. Nakład – 299 egz.

W czasopiśmie zamieszczane są informacje oraz materiały analityczne, dotyczące działalności organizacji społecznych w kraju, prezentowane są nowe organizacje, ludzie, którzy pracują w trzecim sektorze, a także informacje przydatne w działalności organizacji. Czasopismo ukazuje się w nakładzie 250-299 egzemplarzy i rozpowszechniane jest bezpłatnie na Białorusi, w Polsce, na Litwie, Ukrainie oraz w Rosji.

Elektroniczny biuletyn informacyjny „Kroniki życia społecznego Grodzieńszczyzny„ (1999-2011)

Kronika życia społecznego Grodzieńszczyzny” wydawana jest od kwietnia 1999 roku, a jej celem jest szybkie rozpowszechnianie informacji związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych. Kronika rozsyłana jest drogą internetową na ponad 350 adresów organizacji i mediów Białorusi, Litwy, Polski, Rosji oraz Ukrainy. Wydawana jest cotygodniowo.

Publiczny Punkt Informacyjny (2004-2011)

Publiczny Punkt Informacyjny został utworzony w biurze organizacji w 2004 roku. W punkcie znajduje się minibiblioteka, stanowisko z wydaniami NGO, a także tablica ogłoszeń. Odwiedzający biuro mogą tutaj otrzymać informacje o działalności organizacji pozarządowych na Białorusi i za jej granicami, a także zapoznać się z materiałami, które są wydawane przez te organizacje i inne NGO’s (ulotki, broszury, czasopisma).

Program „Edukacja Społeczna w dziedzinie dziennikarstwa”

Program istnieje od 1997 roku.

Przewiduje on szkolenia dla korespondentów niezależnych mediów, sekretarzy prasowych NGO, a także podniesienie aktywności społecznej młodzieży.

W ramach programu co roku odbywają się zajęcia w „Szkole młodego dziennikarza” (1997-2013). Kursanci (młodzież w wieku od 16 do 25 lat) odbywają 7-miesięczny kurs „Podstawy dziennikarstwa” wraz ze stażem w internetowej gazecie i radiu „Tvoj Styl (www.t-styl.info, www.tstyl.fm). W kwietniu 2008 roku strona „Tvoj Styl” została laureatem Narodowego Konkursu Internetowych Projektów i otrzymała nagrodę specjalną za rozwój białoruskiego internetu.

Od 1997 roku w zajęciach organizowanych przez „Szkołę” wzięło udział ponad 300 osób – wiele z nich pracuje obecnie w mediach oraz w organizacjach pozarządowych na Białorusi.

Również w ramach tego programu realizowane były dwa projekty – „Adres biedy” (poszukiwanie informacji, dotyczących ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz rozpowszechnianie wiedzy na ten temat) i „Młodzieżowa agencja informacyjna” (przekazywanie wiedzy o problemach młodzieży).

W 2007 roku w ramach Programu powstała młodzieżowa internetowa gazeta i radio „Tvoj Styl.

W maju 2007, 2010 oraz w maju 2012 roku, w ramach Programu, zorganizowane zostały trzy edycje Festiwalu Dziennikarstwa Młodzieżowego  “ Tvoj Styl”, w których w sumie udział wzięło około 350 osób.

Przy okazji I Festiwalu ukazał się katalog „Szkoła młodego dziennikarza: ludzie i fakty. 1997-2007”.

W 2009 roku, razem z polskimi i niemieckimi partnerami, nasza organizacja realizowała projekt „Aktywny obywatel – rozwój inicjatyw społecznych na Białorusi, w Polsce i Niemczech.

W ramach projektu odbyły się kursy, dotyczące dziennikarstwa społecznego, a także wizyta w Polsce, podczas której uczestnicy zapoznali się z pracą polskich mediów.

Od 2009 roku w zajęciach Szkoły udział biorą także nasi wolontariusze, których gościmy w ramach programu EVS- Wolontariatu Europejskiego.

Program „Rozwój wspólnoty lokalnej”

Program rozpoczął się w 2002 roku.

Jego celem jest zachęcenia obywateli do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów społecznych.

W 2003 r., wspólnie z „Centrum „OPUS” (Łódź, Polska), został zrealizowany projekt „Rozwój wspólnot lokalnych”. W ramach tego projektu, w miastach Grodzieńszczyzny takich jak Zelwa, Lida i Mosty, z pomocą lokalnych organizacji partnerskich zostały utworzone grupy inicjatywne, składające się z aktywistów wspólnot lokalnych.

Aktywiści ci zajmowali się identyfikacją i rozwiązywaniem problemów lokalnych, przy udziale miejscowej ludności. Aktywiści grup inicjatywnych uczestniczyli w wizycie studyjnej w Polsce, podczas której mieli możliwość przyjrzenia się pracy Polaków w angażowaniu obywateli w rozwiązywanie problemów lokalnych, a także zapoznania się z różnymi metodami pracy społecznej we wspólnotach lokalnych.

W 2003-2004 r. został zrealizowany projekt „Uczestnictwo przez dialog” (partnerami w projekcie byli „VIT” – Grodno i „Wymiana Niemiecko- Rosyjska” – Berlin).

W ramach tego projektu kontynuowana była praca nad rozwojem wspólnot lokalnych w Grodnie, Lidzie i Mostach.

W pierwszych dwóch miastach utworzono Kluby Społeczne i Publiczne Punkty Informacyjne.

Aktywiści wspólnot lokalnych z Grodna, Lidy i Mostów uczestniczyli w wizycie studyjnej w Berlinie, podczas której zapoznawali się z niemieckimi doświadczeniami, dotyczącymi rozwoju wspólnot lokalnych, a także z różnymi metodami angażowania obywateli w rozwiązywanie problemów lokalnych.

W ramach projektu „Wspólnota lokalna siłą społeczeństwa obywatelskiego” (zrealizowanego w 2004 r. wspólnie z Centrum „OPUS”, Polska) została przeprowadzona konferencja „Innowacyjne metody pracy we wspólnotach lokalnych” (Grodno, XI 2004 r.), przy okazji której zorganizowano wizytę studyjną w Polsce dla przedstawicieli białoruskich NGO.

Wówczas została także wydana książka „Wspólnota lokalna siłą społeczeństwa obywatelskiego”.

W 2005 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Open Community School”.

Był on ukierunkowany na podniesienie kwalifikacji ludzi pracujących w sferze pomocy społecznej na poziomie wspólnot lokalnych, poprzez zapoznanie ich z innowacyjnymi metodami pracy w tej dziedzinie.

W ramach projektu zostało przeprowadzone szkolenie „Od pomocy do samopomocy” z udziałem przedstawicieli pozarządowych i państwowych organizacji, które pracują w sferze socjalnej, odbyła się także wizyta studyjna grupy białoruskich pracowników społecznych i aktywistów NGO na Litwie (wrzesień, 2005 r.) i w Polsce (październik, 2005 r.).

Wyniki projektu zaprezentowane zostały w specjalnym wydaniu czasopisma „Treci Sektar” („Trzeci Sektor”) (grudzień, 2005, – styczeń, 2006 r.).

W 2006 r., wspólnie ze Stowarzyszeniem „PLUS” (Bełchatów, Polska), został zrealizowany projekt „Open Community School-2”.

W ramach tego projektu zostały przeprowadzone szkolenia w zakresie animacji społecznej, a także wizyta studyjna w Polsce, podczas której uczestnicy projektu zapoznawali się z polskim doświadczeniem angażowania obywateli w rozwiązywanie problemów lokalnych, a także z różnymi metodami pracy społecznej we wspólnotach lokalnych.

W 2007 roku wydano podręcznik „Socjalny animator”.

W latach 2008-2009 w ramach „Open Community School” została stworzona strona internetowa lokalnych wspólnot w Zelwie i w Nowogródku.

Rozwój współpracy transgranicznej

Program “Inforegion <Niemen>”

Rozpoczął się w 2002 roku.

Ma na celu rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy organizacjami społecznymi, biznes-stowarzyszeniami i władzami lokalnymi w granicach Euroregionu „Niemen”, łączącego obwód grodzieński (Białoruś), województwo podlaskie (Polska), powiaty: olicki, mariampolski i wileński (Litwa), a także pięć rejonów obwodu kaliningradzkiego (Rosja).

W ramach tego programu przeprowadzone zostało „Forum organizacji społecznych Euroregionu „Niemen” (Grodno, paźdzernik, 2002 r.).

Jako dodatek do newslettera „Kroniki życia społecznego Grodzieńszczyzny”  została utworzona rubryka nowości Euroregionu: „Niemen-Inform” (2002-2004).

W sierpniu 2003 roku zorganizowany został I Międzynarodowy Obóz Letni młodzieżowych NGO Euroregionu „Niemen” „PoLiBelKa”. Partnerami w projekcie byli: organizacja „Tsunami” z obwodu kaliningradzkiego i Okrągły Stół Organizacji Młodzieżowych z Litwy.

W styczniu 2006 roku, wspólnie z wileńskim Centrum harcerzy (Litwa), elbląskim Centrum Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych (Polska) i Stowarzyszeniem Młodych Inwalidów „Apparel” (Kaliningrad, Rosja) w Druskiennikach (Litwa) został przeprowadzony międzynarodowy kurs edukacyjny „Polibelka-2”: Młodzież w służbie rozwiązywania problemów lokalnych”.

W sierpniu 2010 roku, wspólnie z Stowarzyszeniem “Amikus” (Białystok) w Suprasliu zorganizowano Międzynarodową Szkołę Letnią dla menadżerów kultury i oświaty “PoLiBelKa-3“.

Program wymian młodzieżowych

Celem programu, realizowanego od 2004 roku, jest zwiększenie uczestnictwa młodzieży w rozwoju współpracy transgranicznej i integracji europejskiej.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące projekty:

 • we wrześniu 2004 r. wspólne z „Centrum „OPUS” (Łódź, Polska), „Ahalar” (Czernihów, Ukraina) i „Ekoklub” (Barcelona, Hiszpania) została zrealizowana młodzieżowa wymiana „Body. Mind. Soul. Samodoskonalenie na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych”,

 • w sierpniu 2005 r. w Sławsku (Ukraina) został przeprowadzony międzynarodowy młodzieżowy obóz „IDEA for Yoth – Innovations, Development, Education, Action” dla aktywistów NGO, który pracują w dziedzinie nieformalnej edukacji młodzieżowej (partnerami w projekcie byli „Task” (Łódź, Polska), „Ekoklub” (Portugalia/ Argentyna), Stowarzyszenia „Lwa” (Lwów, Ukraina),

 • w lutym 2006 r. w Kijowie (Ukraina) została zrealizowana międzynarodowa młodzieżowa wymiana „Kultura w życiu codziennym” (wspólnie z „Centrum Wolnego Czasu” ( Stara Libownia, Słowacja), Fundacją „Inicjatywy Społeczne” ( Kijów, Ukraina) i „Zjednoczonym Ośrodkiem Inicjatyw Białoruskich” (Wilno, Litwa),

 • w lipcu 2006 r. w Mołdawii została zrealizowana międzynarodowa wymiana młodzieżowa „Leadership and project management in Youth media Organisations” (wspolne z partnerami z European Youth Press),

 • w kwietniu 2007 organizowaliśmy wizytę studyjną przedstawicieli European Youth Press w Białorusi,

 • w lipcu 2007 roku w Kłajpedzie na Litwie nasza organizacja brała udział w wymianie młodzieżowej „Realizuj swoje marzenia”. W projekcie uczestniczyła młodzież z Litwy, Mołdawii, Francji, Białorusi, Słowacji, Estonii i Gruzji,

 • we wrześniu 2008 roku w mieście Siofok na Węgrzech została zrealizowana młodzieżowa wymiana „Europejskie obywatelstwo”,

 • w ramach programu Fundacji Batorego „Memoria” w Michałowie (Polska) wraz ze Stowarzyszeniem Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „Anawoj” został przeprowadzony obóz historyczny „Śladami kultury”,

 • w 2008 i 2009 roku nasza organizacja wzięła udział w białorusko-niemieckim projekcie „Białoruś-Niemcy – osoby i historie”,

 • w listopadze 2010 roku wzięliśmy udział w polsko-białorusko-mołdawsko-ukraińskim projekcie “Europa zaczyna się ode mnie” (Wrocław), organizowanym przy współpracy z Domem Spotkań im. Angeliusa Silesiusa (Wrocław).

  Od 2009 roku przyjmujemy wolontariuszy w ramach programu EVS.


  Kultura i dziedzictwo
  Celem projektu jest zachowanie i popularyzacja kultury oraz historii Grodzieńszczyzny, a także kultury i historii pogranicza białorusko-polsko-litewskiego.


  W ramach tego programu zrealizowaliśmy następujące działania:


  W latach 2007-2008 wspólnie z partnerami z Polski wydaliśmy książki:

  • Pieśń o żubrze” (poemat z XVI wieku Mikołaja Gusowskiego, który jednocześnie został wydany  po białorusku, polsku, rosyjsku, litewsku, angielsku i łacinie.

  • Legendy i mity: od Niemna do Buga”,

  • Tradycyjna kuchnia Białostoczcyzny i Grzodzieńszczyzny,

  • Podręcznik o przedsiębiorczości i samoorganizacji lokalnych wspólnot w  gminach przygranicznych,

  • Czy jest miejsce dla łosia?”

  Oprócz tego został opracowany roboczy wariant mapy przygranicznych, przyrodniczych i historycznych atrakcji  Białorusi, Polski i Ukrainy (w ramach projektu “Zielone Płuca Europy“).

  Od 2005 r. współpracujemy z Stowarzyszeniem „Uroczysko” z Supraśla (Polska).

  Razem realizowaliśmy projekt „Współpraca kulturalna, ekologiczna i turystyczna obszaru Puszczy Knyszyszyńskiej i Grodzienszczyzny”, a także przygotowywaliśmy wydanie wspomnianej powyżej wielojęzycznej publikacji „Pieśń o Żubrze”.

  W lipcu i sierpniu 2009 roku na Białorusi wraz z ze Stowarzyszeniem Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „Anawoj” został zrealizowany polsko-białoruski obóz „W poszukiwaniu skrzyżowania kultur” .

  We wrześniu 2009 roku organizowaliśmy w Grodnie plener dziecięcy „Narysuj Nowy Świat” (rejon miasta, zagrożony zniszczeniem). Po zakończeniu pleneru została zorganizowana wystawa prac dzieci oraz wydano pocztówki z ich rysunkami.

  W 2010 roku wydaliśmy CD z wideo-wywiadami działaczy kultury, sztuki i oświaty z Grodzieńszczyny i Brześcia pod tytułem “Postaci”.


  Aktywizacja intelektualna i społeczna seniorów (Uniwersytet Złotego Wieku)


  Od kwietnia 2010 roku prowadzimy w Grodnie Uniwersytet Złotego Wieku dla seniorów, założony przy współpracy z naszymi partnerami z UTW przy Uniwersytecie Wrocławskim.. Czytaj o tym programu tez na strone Uniwersytetu Złotego Wieku.
 • 29-30 marca 2013 r. na bazie programu „Uniwersytet Złotego Wieku” odbyła się międzynarodowa konferencja „Intelektualna, fizyczna i społeczna aktywizacja ludzi starszych”.
 • Udział w niej wzięło około 90 specjalistów z 20 miast Białorusi, a także z Ukrainy, Polski, Litwy, Serbii i Rosji. Kolejna taka konferencja odbędzie się w Grodnie w 2014

  Wsparcie i rozwój inicjatyw obywatelskich

  W ramach tego Programu oferujemy:
 • prowadzenie szkoleń i konsultacji dla NGO i grup inicjatywnych na następujące tematy: „Planowanie działalności”, „Składanie wniosków o finansowanie”, „Poszukiwanie źródeł finansowania”, „Kontakty ze społeczeństwem”, „Zarządzanie w NGO”, „Rozwój organizacji”, „Partnerstwo we wspólnotachlokalnych” itd;

 • pomoc w poszukiwaniu potencjalnych partnerów na Białorusi i za granicą w celu realizacji wspólnych projektów;

 • konsultacje dotyczące poszukiwania potencjalnych źródeł finansowania działalności społecznej i opracowania projektów;

 • pomoc w organizacji i prowadzeniu szkoleń i konferencji na terenie Grodna;

 • pomoc w organizacji i prowadzeniu wizyt studyjnych i wymian międzynarodowych;

 • możliwość korzystania z mini-biblioteki.

  Młodzież w działaniu  i Erasmus+

  Od 2009 do 2014 roku nasza organizacja bierze aktywny udział w programie Komisji Europejskiej “Młodzież w działaniu”. Przedstawicieli organizacji uczestniczą w wymianach młodzieży, szkoleniach, stażach. Organizacja przyjmuje wolontariuszy zagranicznych (14 wolontariuszy z Polski i Austrii) oraz wysyła Białoruskich wolontariuszy za granicę w ramach Wolontariatu Europejskiego.

  Od 2014 roku Trzeci Sektor bierze udział w nowym programie Unii Europejskiej “Erasmus+”  (Wolontariat Europejski EVS, wymiany młodzieżowe, szkolenia, inna mobilność edukacyjna).

  Nasze dane:

  vul. Budzionaha, 48-63, 230023 Hrodna, BELARUS

  Tel.: 375+152 – 75-71-72,

  Faks: 375+152 – 75-71-72,

  e-mail: trecisektar@yahoo.com
  e-mail for EVS projects and other Erasmus+ cooperation: 3sektaryia@gmail.com

 • Універсітэт Залатога Веку

  Універсітэт Залатога Веку

  Сайт праекта, скіраванага на сацыяльную і інтэлектуальную актывізацыю сталых людзей. Вучыцца ніколі не позна!

  Школа маладога журналіста

  Школа маладога журналіста

  Праект для тых, хто хоча паспрабаваць свае сілы ў журналістыцы. Працуе ў Гродне з 1997 г.! Далучайся!

Чытай

Чытаць навiны на hrodna.life
 • Гродзеншчына стала самай забяспечанай вобласцю Беларусі. Але паказчыкі падаюць
  Узровень малазабяспечанасці ў Гродзенскай вобласці – 3,5% (35,9 парадку тысячы). Гэта лепшы паказчык сярод абласцей Беларусі. FINANCE.TUT.BY паглядзеў, як паказчык малазабяспечанасці адрозніваецца па рэгіёнах. За рысай беднасці ў першым квартале знаходзілася 4,7% насельніцтва. Сярэднедушавыя наяўныя рэсурсы гэтых беларусаў недацягвалі да бюджэту пражытачнага мінімуму, гэта значыць былі ніжэйшыя за суму 250 рублёў. Вышэй за ўсё ўзровень […]
 • Шоперы з супрэматычным прынтам. Як гэта выглядае і хто іх шые
  Ліда Малчанава – швачка і канструктар адзення, а Лена Шымчык – дырэктарка аўтасэрвісу. Яны пазнаёміліся ў Гродзенскім дзіцячым хоспісе, калі прыйшлі сюды валанцёрамі. На мінулым тыдні разам з іншымі валанцёрамі яны шылі ахоўныя камбінезоны для медыкаў, а цяпер шыюць сумкі-шоперы для дабрачыннага праекта Hrodna.life у падтрымку хоспіса “Супрэматызм. Мастацтва. Дабрачыннасць”. Замовіць шопер і ахоўную маску […]
 • У Гродне вайскоўцы ўпусцілі бульдозер. Як гэта адбылося?
  1 чэрвеня з трала ваенных упаў цяжкі вайсковы бульдозер. Гэта адбылося на вуліцы Горкага, насупраць рынку “Карона”, паведамляюць чытачы “АўтаГродна”. Трал вёз цяжкую тэхніку ў бок Гожскага палігона. Насупраць “Кароны” бульдозер па нейкіх прычынах апынуўся на асфальце, пашкодзіўшы і дарожнае пакрыццё, і бардзюры з газонам. Верагодна, ён з’ехаў з трала ў момант павароту з вуліцы […]
 • У Гродне затрымалі яшчэ двух удзельнікаў каманды Ціханоўскага
  Удзельнікаў праекту youtube-канала “Страна для жизни” Арцёма Сакава і Канстанціна Сярогіна затрымалі 31 траўня каля 11 вечара ў Гродне, паведамляюць праваабаронцы. Хлопцаў забралі супрацоўнікі на аўтамабілі з мінскімі нумарамі прама з кватэры, дзе яны знаходзіліся. Месцазнаходжанне і падставы затрымання Сакава і Сярогіна высвятляюцца. У мінскім ІЧУ сказалі, што яны ў Гродне, паведаміла праваабарончаму цэнтру “Вясна” […]
© 2012 Грамадcкае аб'яднанне "Цэнтр інфармацыйнай падтрымкі грамадcкіх ініцыятыў "Трэці сектар"
Каталог TUT.BY